قوانین

باسمه تعالی


قوانین رمزینکس

1رمزینکس تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران بوده و بستری برای تبادل و خرید و فروش ارز های دیجیتال میباشد.

2 هیچگونه خرید و فروش ارز کاغذی در بستر رمزینکس انجام نمیگیرد.

3 کاربران سایت میپذیرند که کلیهی فعالیتهای آنها در بستر های رمزینکس شامل رمزینکس تریدر و صرافی رمزینکس در چارچوب قوانین جمهوری اسالمی ایران بوده و هیچ گونه فعالیتی خارج از این چارچوب انجام نخواهند داد.

4 احراز هویت برای استفاده از برخی خدمات رمزینکس ضروری بوده و در صورت درخواست احراز هویت،کاربران موظفند اطالعات صحیح خود را بارگزاری نمایند. بدیهی است در صورت وجود هرگونه مغایرت در اطالعات ارسال شده با هویت واقعی فرد، مسئولیت به عهدهی فرد متخلف بوده و رمزینکس حق توقف ارائه خدمات به کاربر مذبور و ارجاع موارد تخلف به مراجع ذی صالح را خواهد داشت.

5 کاربران متعهد میشوند که تنها برای خود از خدمات رمزینکس استفاده نمایند و به هیچ عنوان خرید یا فروش برای غیر انجام ندهند . بدیهی هست در صورت تخلف مسئولیت هرگونه عواقب و مشکالت ناشی از استفاده غیر از حساب کاربری بر عهده کاربر میباشد.

6 در صورت افشای اطالعات محرمانه کاربرمانند افشای نام کاربری و رمز عبور،کاربران میبایست در اسرع وقت مراتب را به رمزینکس اطالع دهند. بدیهی است در صورت افشای اطالعات محرمانه کاربر و سو استفاده افراد غیر از آن ها رمزینکس هیچگونه مسئولیتی در این قبال نخواهد داشت.

7کاربران میبایست نسبت به شناسایی و اطمینان یافتن از درستی آدرس کیف پول هایی که برای آن ها ارز ارسال میکنند اطمینان حاصل نمایند هرگونه مسئولیت ناشی از واریز به کیف پول های ناشناس توسط کاربر به عهده وی میباشد.

8.کاربران رمزینکس اذعان میدارند که از ریسکهای مربوط به سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال مطلع بوده و با علم به این موضوع اقدام به سرمایهگذاری و تبادل مینمایند، رمزینکس هیچگونه مسئولیتی در قبال نوسانات قیمت ارز های دیجیتال که متاثر از عرضه و تقاضا در بازار های جهانی هستند ندارد.

9 .رمزینکس به عنوان بازار آنالین تبادل ارزهای دیجیتال، هیچ گونه مسئولیتی در قبال نحوهی معامالت کاربران و سود و زیان حاصل از آن ندارد.

10 .رمزینکس این اطمینان را میدهد که داراییهای کاربران را نزد خود به امانت و به بهترین شکل و با باالترین استانداردهای امنیتی ممکن، حفظ نماید. در صورت بروز هرگونه مشکل امنیتی، رمزینکس متعهد به جبران خسارت خواهد بود.

11 .درخواست برداشت ریال از حساب کاربری در سریعترین زمان ممکن پس از ثبت، بررسی خواهد شد. زمان واریز پول به حساب کاربران بر اساس محدودیتهای انتقال وجه بین بانکی، متفاوت خواهد بود.

12 .اگر رمزینکس یا من غیر حق، وجوه یا رمزارزی را به حسابکاربر منظور یا در محاسبات خود هرنوع اشتباهی نماید، هر ً تحتهرعنوان اشتباها و بدون انجام هیچ گونهتشریفاتاداریو قضائی و دریافتاجازهکتبی از متعهد)صاحبحساب( در ً و مستقال ً زمان مجاز و مختار است راسا رفع اشتباه و برداشت از حسابهای وی اقدام نماید و تشخیص رمزینکس نسبت به وقوع اشتباه یا پرداخت بدون حق و لزوم برداشت از حساب معتبر خواهد بود و کاربر حق هرگونه اعتراض و ادعایی را در خصوص نحوه عملکرد رمزینکس از هر جهت از خود ساقط می نماید. آن معاملهرا ابطال و داراییهای هر یک از ً

13 .در صورت بروز هرگونه مشکل یا ابهام در هر یک از معامالت، رمزینکس حق داردمستقال طرفین را به حساب خودشان عودت دهد. بدیهی است که در صورتی که اشکال از سمت رمزینکس باشد، موظف خواهد بود که جبران خسارت نماید و در غیراین صورت کاربر حق هرگونه اعتر اض و ادعایی را در خصوص نحوه عملکرد رمزینکس از هر جهت از خود ساقط مینماید

14. واریزهای تحت بلاکچین به رمزینکس باید تحت شبکه ی اصلی و نه تست باشد و همچنین توکن ها می بایست توکن های اصلی و تایید شده توسط شبکه اش باشد و در صورت اشکال فنی و یا هرگونه مساله ای که ارز اصلی به رمزینکس انتقال داده نشود و رمزینکس به اشتباه آن را تایید نماید کاربر موظف به انتقال ارز اصلی و جبران تمامی خسارات مربوطه و تسویه است.

15 .کارمزد های خرید و فروش و هزینه های مربوط به برداشت ارز ها مطابق توضیحات در صفحه مربوطه در سایت رمزینکس میباشد.

16 .به منظور پیروی از قوانین ضد پولشویی انجام فرآیند احراز هویت به نحوی که در سایت رمزینکس توضیح داده شده است ضروری میباشد.

اپلیکشین موبایل رمزینکس تریدر برای اندروید در دسترس است: