رمزینکسی های عزیز؛

به علت مدیریت ریسک نگهداری و ریسک های مرتبط با ناشر، کارمزد معامله در بازارهای سیفمون، ریوین و انکور پروتکل افزایش یافت.

کارمزد معاملات این ارزها شناور خواهد بود و در صورت تغییر در صفحه کارمزدها و در اعلامیه ریسک بازار این سه ارز درج خواهد شد.به علت مدیریت ریسک نگهداری و ریسک های مرتبط با ناشر،

کارمزد معامله در بازارهای سیفمون، ریوین و انکور پروتکل افزایش یافت. کارمزد معاملات این ارزها شناور خواهد بود و در صورت تغییر در صفحه کارمزدها و در اعلامیه ریسک بازار این سه ارز درج خواهد شد.