موریک پروتکل یک ارائه دهنده زیرساخت دیفای است که بر افزایش کارایی این صنعت متمرکز شده است که توسط Maverick MMA طراحی شده است.

موریک توسط Binance Labs, Coinbase Ventures, Gemini و… حمایت می شود.

موریک ناکارآمدی های دیفای را برای کاربران با مشخص کردن بهترین روش برای قرار دادن نقدینگی، تا حدودی حل کرده است.

توکن موریک (MAV) در موریک پروتکل کاربردهایی مثل شرکت در رای گیری و استیکینگ را دارد.

رمزینکسی های عزیز، شما از امروز میتوانید توکن موریک (MAV) را در رمزینکس معامله کنید.