در سوکو برنامه ها و ابزار هایی کاربردی برای کاربران توسعه داده میشود تا کاربران از طریق آنها بتوانند به راحتی از امکانات و موقعیت هایی که در وب ۳ وجود دارد استفاده کنند.

رمزینکسی های عزیز، شما هم اکنون میتوانید توکن سوکو (SUKU) را در رمزینکس معامله کنید.