نات کوین

تحلیل نات کوین / not

آخرین قیمت به ریال

9,007IRR

آخرین قیمت به تتر

0.015USDT

تغییر قیمت

-2.88 %

کمترین قیمت

8,939IRR

بیشترین قیمت

9,400IRR