کوتی

تحلیل کوتی / coti

آخرین قیمت به ریال

50,990IRR

آخرین قیمت به تتر

0.087USDT

تغییر قیمت

4.24 %

کمترین قیمت

47,000IRR

بیشترین قیمت

50,999IRR