کوزاما

تحلیل کوزاما / ksm

آخرین قیمت به ریال

12,910,808IRR

آخرین قیمت به تتر

22.16USDT

تغییر قیمت

1.88 %

کمترین قیمت

12,672,026IRR

بیشترین قیمت

12,910,808IRR