سیویک

تحلیل سیویک / cvc

آخرین قیمت به ریال

59,716IRR

آخرین قیمت به تتر

0.10USDT

تغییر قیمت

-0.47 %

کمترین قیمت

59,716IRR

بیشترین قیمت

60,000IRR