سولانا

تحلیل سولانا / sol

آخرین قیمت به ریال

84,587,466IRR

آخرین قیمت به تتر

144.72USDT

تغییر قیمت

4.04 %

کمترین قیمت

80,500,000IRR

بیشترین قیمت

85,221,000IRR